GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Întâlnirea de informare a avut loc la sala de şedinţe a oraşului Năsăud. Au fost prezente persoane din mediul privat interesat de proiecte în domeniul neagricol. Echipa de proiect a prezentat condiţiile de accesare a Măsurii M2/6A .Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol.
Principalele aspecte atinse au fost:
- Proiectul se depune într-un exemplar original şi o copie însoţite de toată documentaţia scanată pe CD
- Beneficiarul va fi o persoană juridică: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acţiuni , Societate în comandită pe acţiuni , Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 Cooperativă agricolă de grad 1 ;
- Proprietatea: pentru construcţii noi şi terenuri: CF cu proprietatea; concesiune; superficie; pentru dotări: concesiune, proprietate cu CF, superficie, închiriere, folosinţă gratuită, comodat pe minim 10 ani
- Proiectele vor avea şi cofinanţare privată în proporţie de minim 10% care trebuie dovedită la depunerea proiectului la GAL
- Nu se vor finanţa decât tipuri de proiecte care sunt menţionate în fişa măsurii cu prioritate în domeniul turistic, meşteşuguri locale, acţiuni sanitar - veterinare şi cele care creează locuri de muncă
- Documentele depuse la GAL Ţara Năsăudului vor fi similare cu cele ale Sm 6.4 din PNDR
- Se va depune studiu de fezabilitate format care va fi pus la dispoziţie de GAL, dar structura devizului financiar va respecta Hotărârea Guvernului 907/2016
- Proiectul tehnic se va depune la contractare

Vizualizări: 128271


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.